70 שנותב
P. 1

כ
תב
 ע
ת ל
ענ
יינ
י ה
יסט
ור
יה,
 תר
בו
ת, מ
ור
70 שנה
שת
 וב
יט
חו
ן | ג
לי
ון ממי
לחיל ס‘וחדֿ!מ 
גיליון  64ילון ח
 | ילהתות
אדחנים
מיוחד
ר ת
ש
התותחנים
ע“ח
 | 
מר
ץ 8
01
2"נדע להביא לאויב מכה מוחצת"

ראיון מיוחד עם מח"ט 282 - 

חטיבת האש הראשונה בצה"ל


חת"ם 2048

כיצד ייראה חיל התותחנים 

בשנת המאה למדינה?


תורת לחימה משופרת

רמ"ח תח"ם, אל"מ דובי כהן, 
על תפיסת ההפעלה החדשה של החילבניין הכוח בראי הזמן

כיצד התפתחו תפיסת הפעלת 
האש ובניין הכוח החילי בעשורים האחרונים?

חג פסח ויום עצמאות שמח למשפחת התותחנים!   1   2   3   4   5